Пролапс на пелвични органи/уринарна инконтиненција

Ова упатство се однесува на преоценката и менаџментот на уринарна инконтиненција и генитален пролапс кај жени. Во него се вклучени препораки за дијагнозарта и третманот на генитален пролапс и/или уринарна инконтиненција. Презентирани се препораки за третман на натериорен, постериорен и апикален пролапс на гениталните органи со или без конкомитантна уринарна инконтиненција, опции за хируршки третман со зачуввување на утерусот како и компликациите од хируршки третман кој вклучува апликација на хируршки меш. Сите препораки се базирани на екстензивен систематски преглед и евалуација на достапната современа литература. Упатството е наменето за здравствени равотници и соработници кои се вклучени во третманот на пациетнки со уринарна инконтиненција и/или гениталнен пролапс.

Линк до упатството

 NICE Guideline – Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management

Categories: Uncategorized