Ектопична бременост

Ектопична бременост во ова упатство се смета секоја бременост која се вгнездува надвот од cavum uteri. Најголем дел од ектопичните бремености кои навремено се дијагностицирани се третираат успешно со минимално-инвазивна хируршка техника или со медикаментозен третман. Сепак, ектопичната бременост кај хемодинамски нестабилна пациентка е итна медицинска состојба која бара неодложна хируршка интервенција. Цел на упатството е да даде преглед на моменталните научни ставови за ектопиучна бременост, нејзиното навремено дијагностицирање и соодветен третман базирани на достапните медицински докази. Упатството е наменето за сите здравствени работници и соработници кои се инволвирани во грижата на пациентки кои се бремени, особено за гинеколози-акушери, дипломирани акушерки, радиолози и специјалисти по семејна медицина.

Линк до упатството

RCOG Green-top Guideline No. 21 – Diagnosis and Management of Ectopic Pregnancy

Categories: Uncategorized