Улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп

Овој курс ја објаснува улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп, земајќи ги во предвид факторите на ризик од мајката и карактеристиките на феталната состојба.  Истовремено,…

Скрининг на фетални аномалии

Овој курс ја сумира преваленцата, пренаталните сонографски карактеристики, асоцирани абнормалности, испитувањата, перинаталниот менаџмент, прогнозата и ризикот од повторување на вообичаени, како и ретки фетални абнормалности.