Улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп

Овој курс ја објаснува улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп, земајќи ги во предвид факторите на ризик од мајката и карактеристиките на феталната состојба.  Истовремено,…

Скрининг во прв триместар, од 11-та до 13-та гестациска недела

Овој курс ги опфаќа сите важни аспекти на скринингот во првиот триместар за хромозомски абнормалности и големи дефекти во ембрионалниот развој.  Компонентите кои го сочинуваат се: мерење на нухална транслуцентност,…

Различните степени на абнормална имплантација на плацентата на ѕидот на матката

Овој курс преку фотографии, дијаграми, кратки видеа и текст ќе ги нагласи важните карактеристики и дијагностички критериуми на различните степени на абнормална имплантација на плацентата на ѕидот на матката.