Улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп

Овој курс ја објаснува улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп, земајќи ги во предвид факторите на ризик од мајката и карактеристиките на феталната состојба.  Истовремено,…

Скрининг на фетални аномалии

Овој курс ја сумира преваленцата, пренаталните сонографски карактеристики, асоцирани абнормалности, испитувањата, перинаталниот менаџмент, прогнозата и ризикот од повторување на вообичаени, како и ретки фетални абнормалности. 

Скрининг во прв триместар, од 11-та до 13-та гестациска недела

Овој курс ги опфаќа сите важни аспекти на скринингот во првиот триместар за хромозомски абнормалности и големи дефекти во ембрионалниот развој.  Компонентите кои го сочинуваат се: мерење на нухална транслуцентност,…