Овој курс ја сумира преваленцата, пренаталните сонографски карактеристики, асоцирани абнормалности, испитувањата, перинаталниот менаџмент, прогнозата и ризикот од повторување на вообичаени, како и ретки фетални абнормалности.