Овој курс ги опфаќа сите важни аспекти на скринингот во првиот триместар за хромозомски абнормалности и големи дефекти во ембрионалниот развој.  Компонентите кои го сочинуваат се: мерење на нухална транслуцентност, проценка на носната коска, проценка на протокот низ ductus venosus,  и проценка на протокот низ трикуспидалниот залисток.